Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Gürbüz Sıhhi Tesisat olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Gürbüz Sıhhi Tesisat  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Gürbüz Sıhhi Tesisat  olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Gürbüz Sıhhi Tesisat’ın verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

2.1. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,

2.2. Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,

2.3. Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

2.4. Kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

2.5. Şirketimiz ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,

2.6. Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması;

2.7. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,

2.8. İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,

2.9. Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

2.10. Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

2.11. Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

2.12. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

2.13. Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,

2.14. Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,

2.15. Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Gürbüz Sıhhi Tesisat , başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri ve şartları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz; sunmuş olduğumuz hizmetlerin ifasında kullanılmak üzere, doğrudan ve/veya dolaylı yoldan ilgili bütün şahısların kişisel verilerinin, ürün ve hizmetlerin temin edildiği satıcılar, şirketimizin çoğunluk pay sahipleri, distribütörler, tedarikçiler ile işbu hizmetlere bağlı olarak finansal, dijital, tahsilat, hukuk işlerinin ifası maksadıyla destek hizmetleri alınan kurum/şahıslar ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortağı kuruluşlar ve yine hizmetleri görebilmek amacı ile ilişki içinde bulunduğumuz diğer üçüncü kişilerle ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz depolanıp muhafaza edilebilecek, finansal araştırmalar ve sebepler, operasyonel süreçler ve pazarlama faaliyetleri gereği sınıflandırılabilecek, değişik periyotlarda güncellenebilecek ve mevzuatın elverdiği ölçüde, yasalar çerçevesinde ve gizlilik esasları kapsamında hizmetin gerektirdiği 3. Kişiler ve/veya tedarikçiler ve/veya hizmet sağlayıcılara aktarılıp devredilebilecek, bağlı olduğumuz grup politikaları uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle bilgi aktarılabilecek, depolanabilecek, raporlamak suretiyle işlenebilecek elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlenebilecek, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, Gürbüz Sıhhi Tesisat‘a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

5.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

5.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

5.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

5.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

5.6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5.7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

5.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

5.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler; Gürbüz Sıhhi Tesisat tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6. Talepleriniz İçin İletişim Bilgilerimiz

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz;

Ayrancılar Mahallesi, Şevket Kıvılcım Cad. No:15 Torbalı/İzmir

0554 837 05 65
info@gurbuzsihhitesisat.com

Posta yolu ile göndereceğiniz tebligatları iadeli taahhütlü olarak, mail adresimize ileteceğiniz tebligatları ise sistemimizde kayıtlı olan mail adresiniz ile yapabilirsiniz.